وظايف کتابخانه وظايف کتابخانه

 

?ـ فراهم نمودن زمينه‌هاي تحقيق و پژوهشبراي دانشجويان و اعضا هيات علمي

?ـ گردآوري و سازماندهي و اشاعه اطلاعاتمنابع چاپي و غير چاپي

?ـ ارئه خدمات منابع و متون چاپي وابزارهاي فناوري براي تکميل تدريس و پژوهش

?ـ ايجاد فضاي آموزشي و پژوهشي برايمراجعين به منظور ارتقا سطح علمي و دانش فني آنان

?ـ انتخاب و گزينش و بکارگيري کارکنان بامدارک علمي کتابداري و رشته‌هاي ديگر به منظور تامين متخصصان موضوعي

?ـ بکارگيري و کاربرد آخرين منابع وروش‌هاي خدمات پيشرفته براي دستيابي هرچه بهتر محققان به اطلاعات

?ـ گردآوري و سازماندهي مواد و منابع برايکتابخانه‌هاي دانشکده‌اي و ارايه آن‌ها به دانشکده به منظور خدمات در محلدانشکده