سياست هاي کلان سياست هاي کلان

- فراهم کردن زمينه‌هاي تحقيق و پژوهش برايمحققان و پژوهشگران

- پشتيباني از فعاليت‌هاي پژوهشي اعضا هياتعلمي و دانشجويان دانشگاه

- در اختيار گذاشتن امکانات و منابعاطلاعاتي براي ارتقا سطح آموزش

- ايجاد ارتباط با ساير کتابخانه‌هاي مراکزمهم و تامين اطلاعات در داخل و خارج کشور

- تهيه و تدوين پايگاه‌هاي اطلاعاتي براساس نيازهاي جامعه علمي دانشگاه