نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

نام و نام خانوادگي

مدرک تحصيلي

سمت

پست الکترونيکي

سندس شکيبا

کارشناس ارشد روانشناسي باليني 

کارشناس پورتال

sondos_dani@yahoo.com

پروانه رنجبر

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي

کارشناس علم سنجي

ranjbar-p@medilam.ac.ir

طاهره هواسي

 کارشناس ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسي 

کارشناس سفارشات

 

رويا عصاره 

کارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني 

کارشناس ترجمان دانش

royaasareh@gmail.com

راحله طلوعي 

کارشناس ارشد علم سنجي 

کارشناس فهرستنويسي

r.toloei1358@gmail.com

فرح برازنده 

کارشناس ارشد مديريت اجرايي مسئول بخش امانت 

 

حسين شکوري زاده 

ديپلم  مسئول قفسه ها