گزارش فعاليت هاي کتابخانه گزارش فعاليت هاي کتابخانه

 

 

نام و نام خانوادگي: محسن جليليان

مدرک تحصيلي: دکتراي آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 

مرتبه علمي: استاديار

سمت: سرپرست کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد

پست الکترونيکي : jalilian91@yahoo.com 

cv